KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na ANED Sp. z o.o. z siedzibą w Okopach 17A (dalej jako ANED), przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie ANED Sp. z o.o., Okopy 17A, 96-513 Nowa Sucha
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, e-mail: emilia@aned.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:
a) realizacji zawartej z ANED umowy art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia;
b) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c) realizacji złożonych przez Państwa zamówień art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
d) realizacji dostaw towarów przez transport własny lub operatorów pocztowych i firmy spedycyjne art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
e) dochodzenia należności art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia;
f) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia;
g) realizacji ciążących na ANED obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia;
h) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
i) prowadzenia działań administracyjnych ANED, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ANED, art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia.
4. ANED jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w p. 3 mogą być udostępniane innym podmiotom tj.
a) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
b) Podmiotom, z którymi ANED ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Przedsiębiorstwa jak też podmiotom udzielającym wsparcia Przedsiębiorstwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
5. ANED jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w p.3., przy czym
a) w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3h dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody;
b) w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3i dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów ANED lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. ANED jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
b) usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
c) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w p. 3. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt wskazany w p. 2.
8. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami powyższej „Klauzuli informacyjnej”.